ความคิดเห็นต่างๆเพื่อพัฒนาองค์กร

แนวคิดและการจัดสรรความรู้ภายในองค์กรหรือแม้แต่จะเป็นการจัดสรรผู้คนในองค์กรต่างๆต่างๆต้องมีผู้คนมากกว่า 2 คนขึ้นไปเพื่อร่วมกันโต้แย้งและหาแนวทางต่างๆเพื่อทำให้องค์กรมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นรวมถึงความหมายขององค์กรนี้คือสิ่งที่ทำให้คนมารวมกันและปฏิบัติงานโดยมีจุดประสงค์ใกล้เคียงหรือจะเป็นจุดประสงค์เดียวกันเพื่อพัฒนาองค์กรเหล่านั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดโครงการต่างๆขึ้นมาเป็นการเสริมสร้าง

และพัฒนาสิ่งต่างๆที่องค์กรเหล่านั้นขาดอยู่การมีการออกความคิดเห็นโต้เถียงการพยากรณ์จึงทำให้เป็นประโยชน์มากเพราะเห็นข้อดีข้อเสียโดยไม่นำสิ่งต่างๆที่เห็นไม่ตรงกันมาก็เยอะกันอย่างมีเหตุมีผลและมีจุดมุ่งหมายมีวัตถุประสงค์ต่างๆในองค์กรต่างๆต้องมีวัตถุประสงค์ในการทำที่ชัดเจนว่าโครงการเเต่ละโครงการมีจุดประสงค์อย่างไรแล้ว

เป้าหมายผลที่ได้รับต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจนไม่สามารถทำไปก่อนจะมีการวางแผนได้เพราะอาจจะทำให้ไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายไม่ได้มีคนจํานวนหนึ่งเป็นคนทำงานในแต่ละองค์กรเพราะแต่ละองค์กรประกอบด้วยบุคลากรต่างๆที่ต้องมีการทำงานประสานงานกันและส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆและเปลี่ยนความรู้เพื่อมาพัฒนาองค์กรทางแล้วก็มีคนที่เหมือนกัน

อาจจะทำให้องค์กรมีทิศทางเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถมองเห็นในมุมที่ต่างกันได้ความเห็นต่างนี้เองจึงทำให้แนวคิดการจัดสรรองค์กรต่างๆมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปแบบการทำแต่เพียงผู้เดียวลำพังไม่ต้องประสานงานกับใครอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้นั่นคือจะเป็นผู้ที่มีความคิดเป็นไปในทางทิศเดียวกันหน้าที่หรือแม้แต่ความรับผิดชอบต่างๆ

ให้เหมาะสมต่อศักยภาพในการทำงานยิ่งโดยเฉพาะในองค์กรที่มีคนที่มีความคิดเห็นที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อดีของการได้โต้แย้งนำองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาศักยภาพในการทำงานในมุมมองของแต่ละคนนำมาคิดให้กระจ่างและเห็นข้อบกพร่องของความคิดนั้นเพื่อนำมาพัฒนาการยืดหยุ่นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าหากมีการเสนอความคิดไปแล้วไม่มีการยืดหยุ่น

หรือแม้แต่จะเป็นการไม่มีความสนับสนุนในความคิดนั้นอาจจะทำให้ในครั้งต่อไปไม่สามารถเสนอความคิดใดๆส่วนข้อเสียนั่นคือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอาจจะทำให้กระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงหากไม่มีการกำหนดเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในการโต้เถียงก็จะทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาองค์กรได้องค์กรที่มีการจัดสรรที่ดีจะทำให้มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นศักยภาพในการทำงานหรืองานขององค์กรนั้นๆให้ดีขึ้นได้อย่างไรก็ตามในองค์กรแต่ละองค์กรจำเป็นต้องมีโครงการต่างๆเพื่อจัดสรรแนวคิดเพื่อนำมาเสนออยู่ตลอดเวลาเพราะไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถพัฒนาองค์กรได้

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   Sexy Gaming

การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณรายได้

ทำไมความล่าช้าในสภาเรื่องการอนุมัติงบประมาณจึงมีความสำคัญกับทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นในส่วนภาครัฐหรือภาคเอกชนนั่นเป็นเพราะว่าในงบประมาณต่างๆที่ถูกจัดสรรมาให้ใช้ในแต่ละความต้องการมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันในส่วนของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นงบที่จ่ายประจำปีประจำเดือนมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะนั่นหมายถึงการถูกล็อคเงินไว้แล้วในค่าใช้จ่ายต่างๆไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าเงินเหล่านี้

ได้หรือแม้แต่การทำงานที่มีการวางแผนจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณเหล่านี้หากขาดซึ่งเงินที่ใช้จ่ายจะทำให้มีความล่าช้าต่างๆเกิดขึ้นส่งผลกระทบให้หน่วยงานต่างๆมีความไม่สะดวกในการทำงานและรวมไปถึงเงินเดือนที่ใช้จ่ายข้าราชการที่ทำงานให้กับทางภาครัฐหรือแม้แต่จะเป็นผู้รับเหมาที่มีการก่อสร้างตึกอาคารถนนต่างๆ

จะต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรานี้หากมีความสะดุดจะทำให้ทางภาคเอกชนมีปัญหาตามไปด้วยเรื่องเงินเพราะบางครั้งในการทำงานอาจจะต้องมีการกู้ยืมเงินมาลงทุนและเสียดอกเบี้ยให้กับทางธนาคารเมื่อเงินตกหล่นธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในส่วนนี้ด้วยทางผู้รับเหมาจึงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนี่คือความสำคัญเป็นอย่างมากของการอนุมัติงบประมาณลงมาจากการตั้งเบิกล่วงหน้า

และในปัจจุบันยังมีทีท่าว่าในสภายังไม่สามารถปล่อยงบออกมาได้เนื่องด้วยข่าวต่างๆรวมถึงการเสียบบัตรแทนกันของผู้แทน สส หลายคนจึงทำให้เกิดปัญหาและความวุ่นวายตามมาเป็นอย่างมากในส่วนภาคเอกชนที่มีการทำงานดำเนินกิจกรรมทางการก่อสร้างไปแล้วจำเป็นต้องใช้เงินในการเบิกจ่ายเป็นช่วงหากสะดวกจึงทำให้งานไม่เป็นผลสำเร็จหรือที่ร้ายที่สุดคือผู้รับเหมาทำการหักสัญญานั่นแปลว่าจะไม่มีการดำเนินกิจการหรือทำงานต่อเนื่อง

ในส่วนนี้เป็นผลร้ายกับทางภาครัฐต่างๆที่ว่าจ้างงานผู้รับเหมาอาจจะยอมเสียเงินค่าประกันทิ้งงานหรือบางครั้งอาจจะทำให้ผู้รับเหมาถึงขั้นมีปัญหาในการจ่ายเงินให้กับลูกน้องเพราะในส่วนนี้ต้องใช้เงินบางครั้งมีการเบิกจ่ายทุกๆครึ่งเดือนหรือ 1 เดือนทางนี้ยังคงมีการติดตามสถานะการของสภาจนกว่าจะมีการอนุมัติลงมาก็คงจะต้องรอการเบิกจ่ายอีกหลายงาน 

ทั้งนี้ทางภาครัฐมีการแก้ไขปัญหาโดยการ ใช้เงินสะสมของหน่วยงานต่างๆเพื่อออกมาจ่ายหล่อเลี้ยงการทำงานต่างๆไปก่อนในช่วงที่ยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนการทำงานเพื่อให้อัตราจ้างของทางหน่วยงานนั้นๆสามารถดำเนินงานต่อไปได้โดยไม่มีการสะดุดต่างๆ

จากปัญหาเรื่องเงินการเบิกจ่ายซึ่งเป็นที่รู้กันว่าโดยปกติแล้วในการทำงานให้กับภาครัฐจะมีการเบิกจ่ายเงินช้าซึ่งครั้งนี้ปัญหาความวุ่นวายในสภาทำให้มีการยืดระยะเวลาออกไปอีกถึง 3-4 เดือนผลกระทบที่ตามมาก็คือเงินไม่ถูกกระจายรายได้ให้กับภาคครัวเรือน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   UFABET เว็บตรง

การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาลูกค้า 

ทำไมร้านค้าต่างๆจึงจำเป็นต้องพึ่งทรัพยากรหรือว่าข้อมูลต่างๆเพื่อวิเคราะห์ว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใครและมีความต้องการในสินค้าด้านใดบ้างนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจการทำธุรกิจในปัจจุบันมีความรวดเร็วเป็นอย่างมาก

ไม่ว่าจะเป็นเช่นหรือทิศทางของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่สามารถเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนความสนใจไปได้อย่างรวดเร็วเพียงข้ามคืนก็สามารถทำให้ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดดหรือทำให้บางธุรกิจจบตัวหรือต้องปิดตัวลงเลยก็ว่าได้เพราะในทุกวันนี้เครนออนไลน์ถือว่าเป็นสิ่งที่มาแรงมากหากใครตามทันก็จะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์กลุ่มตลาดว่าจะสามารถขยายตลาดได้อย่างไร

และก็กลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครบ้างมีความต้องการในการซื้อสินค้าใดบ้างในปัจจุบันทั้งนี้หากใครมีความสามารถทางด้านนี้ทางด้านการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆต้องการพึ่งพาระบบต่างๆในปัจจุบันเริ่มไม่สามารถใช้ได้แล้วเพราะข้อมูลต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเก็บข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจ

หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กจำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางของธุรกิจอย่างรวดเร็วหรือบางทีการเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ต้องมีการวางแผนเป็นระยะเวลานานการที่คุณมีข้อมูลของคุณลูกค้าเป็นจำนวนมากๆและน่าเชื่อถือนั้นจึงทำให้คุณสามารถวางแผนระยะยาวได้ในปัจจุบันการวางแผนไม่สามารถวางแผนระยะยาวเป็นปีได้อีกแล้ว

เพราะเมื่อก่อนมีแต่การคาดเดาหรือคาดคะเนเท่านั้นจากการเก็บข้อมูลต่างๆในปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นเริ่มเปลี่ยนไปแล้วการเก็บข้อมูลถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากในปัจจุบันว่าคุณลูกค้าต้องการอะไรและเราจะเข้าถึงลูกค้าเหล่านั้นได้อย่างไรอย่างไรก็ตามหากใครมีข้อมูลหรือว่า Data เกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าถือว่าได้เปรียบมากในการทำธุรกิจในปัจจุบันเพราะว่าต้องมีการพึ่งพาอาศัยณจุดนี้

เพื่อเป็นการวางแผนของธุรกิจให้เติบโตได้อย่างทุกทิศทุกทางเพราะถ้าหากเดินทางผิดหรือเป็นการวางแผนผิดอาจจะทำให้ธุรกิจของคุณจบไม่สวยหรือว่าล้มเหลวเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ดีในปัจจุบันมี platform ที่เกิดขึ้นมากมายเพื่อช่วยในการรับส่งข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆว่าจะใช้ไปในที่ทางไหนบ้างและจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการขยายตลาดได้อย่างไร

หากคุณกำลังศึกษาในปัจจุบันก็มีเปิดให้เรียนรู้ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นในระบบออนไลน์ที่ไม่เสียตังค์หรือการลงคอร์สที่มีการเปิดสอนอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่กำลังมาแรงและเป็นเทรนที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   ufabet

การปรับตัวของสังคมไร้เงินสด 

ประเทศไทยในหลายปีนี้ต้องยอมรับว่ามีความต้องการในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของผู้คนมากไม่ว่าจะเป็นการดำรงอยู่ของชีวิตการใช้สิ่งของต่างๆเพื่อนำมาประกอบกิจวัตรประจําวันแต่งหน้าที่หลายๆฝ่ายพยายามปรับเปลี่ยนให้ประเทศไทยหรือแม้แต่ประชากรในประเทศไทยมีการปรับใช้ให้เหมือนประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการใช้อย่างแพร่หลายก็คือสังคมไร้เงินสด

สังคมไร้เงินสดก็คือสังคมที่ใช้แต่เงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เท่านั้นไม่มีใครที่ใช้เงินสดหรือพกเงินสดเป็นจำนวนมากไปซื้อของแล้วในปัจจุบันในประเทศจีนมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นระยะเวลาหลายปีโดยผู้นำของประเทศได้มีการสนับสนุนธุรกิจต่างๆเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือแม้แต่จะเป็นขนาดใหญ่ที่ผักดันให้เกิดโครงการนี้ขึ้น

และในปัจจุบันก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วเพราะว่าลักษณะนี้ประเทศจีนไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวที่แลกเงินหยวนหรือสกุลเงินของประเทศจีนและคุณได้ไปเที่ยวในประเทศจีนในปัจจุบันคุณไม่สามารถใช้เงินสดเรานั้นได้ในการซื้อของต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบงค์ใหญ่ขนาดไหนหรือจะเป็นแบงค์เล็กพ่อค้าแม่ค้าต่างๆไม่สามารถที่จะถอนเงินให้ได้นั่นเป็นเพราะว่าประเทศจีนมีการเลิกใช้เงินสดไปแล้วหลายปีมานี้

โดยเฉพาะการผลักดันจากอาลีบาบาที่ให้มีการโอนเงินรับซื้อรับจ่ายใน Software Application ที่มีชื่อว่าอันนั้นเองมีการใช้อย่างแพร่หลายและเข้าถึงแม้ว่าจะเป็นชนชั้นระดับกลางระดับล่างหรือแม้แต่จะเป็นระดับบนก็มีการใช้ระบบการจ่ายเงินของอาลีเพย์ทั้งนั้นประเทศจีนณปัจจุบันจึงถือว่าได้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าสังคมไร้เงินสดของแท้ประเทศไทย

จึงมีการผลักดันให้มีการสนับสนุนการใช้เงินต่างๆให้น้อยลงและนำเงินเข้าสู่ระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นมีการผลักดันจากทางธนาคารต่างๆมีการสร้าง QR Code เพื่อไปแจกร้านค้าต่างๆให้ความรู้หรือแม้แต่จะเป็นการทราบโปรโมชั่นและไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆในการใช้เงินนี่จึงอาจจะเป็นสิ่งที่ในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นจริงและก็คือสังคมไร้เงินสดในประเทศไทย

ต่อไปหากมีการซื้อการจ่ายไม่สามารถใช้เงินสดได้อีกต่อไปจะเปลี่ยนเป็นระบบการโอนเงินผ่าน Application  เพียงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายเล็กหรือรายใหญ่อาจจะต้องปรับตัวในอนาคตเพื่อให้ทันต่อระบบที่กำลังจะเข้าถึง ปรับตัวไม่ทันผู้ใช้ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นผู้ขายเองอาจจะทำให้หาคนที่ซื้อของได้ยาก

หรือแม้แต่จะเป็นถ้าหากจะเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจค้าขายต่อไปหากไม่มีการใช้เงินสดและยังไม่สามารถปรับตัวได้ก็อาจจะไม่มีลูกค้าที่เข้ามาซื้อจับจ่ายใช้สอยในร้านอีกต่อไปเพราะยิ่งในปัจจุบันมีการซื้อขายออนไลน์กันมากยิ่งขึ้นจึงทำให้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้องมีการปรับตัว 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   Ufa168 ฝาก