ความคิดเห็นต่างๆเพื่อพัฒนาองค์กร

แนวคิดและการจัดสรรความรู้ภายในองค์กรหรือแม้แต่จะเป็นการจัดสรรผู้คนในองค์กรต่างๆต่างๆต้องมีผู้คนมากกว่า 2 คนขึ้นไปเพื่อร่วมกันโต้แย้งและหาแนวทางต่างๆเพื่อทำให้องค์กรมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นรวมถึงความหมายขององค์กรนี้คือสิ่งที่ทำให้คนมารวมกันและปฏิบัติงานโดยมีจุดประสงค์ใกล้เคียงหรือจะเป็นจุดประสงค์เดียวกันเพื่อพัฒนาองค์กรเหล่านั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดโครงการต่างๆขึ้นมาเป็นการเสริมสร้าง

และพัฒนาสิ่งต่างๆที่องค์กรเหล่านั้นขาดอยู่การมีการออกความคิดเห็นโต้เถียงการพยากรณ์จึงทำให้เป็นประโยชน์มากเพราะเห็นข้อดีข้อเสียโดยไม่นำสิ่งต่างๆที่เห็นไม่ตรงกันมาก็เยอะกันอย่างมีเหตุมีผลและมีจุดมุ่งหมายมีวัตถุประสงค์ต่างๆในองค์กรต่างๆต้องมีวัตถุประสงค์ในการทำที่ชัดเจนว่าโครงการเเต่ละโครงการมีจุดประสงค์อย่างไรแล้ว

เป้าหมายผลที่ได้รับต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจนไม่สามารถทำไปก่อนจะมีการวางแผนได้เพราะอาจจะทำให้ไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายไม่ได้มีคนจํานวนหนึ่งเป็นคนทำงานในแต่ละองค์กรเพราะแต่ละองค์กรประกอบด้วยบุคลากรต่างๆที่ต้องมีการทำงานประสานงานกันและส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆและเปลี่ยนความรู้เพื่อมาพัฒนาองค์กรทางแล้วก็มีคนที่เหมือนกัน

อาจจะทำให้องค์กรมีทิศทางเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถมองเห็นในมุมที่ต่างกันได้ความเห็นต่างนี้เองจึงทำให้แนวคิดการจัดสรรองค์กรต่างๆมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปแบบการทำแต่เพียงผู้เดียวลำพังไม่ต้องประสานงานกับใครอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้นั่นคือจะเป็นผู้ที่มีความคิดเป็นไปในทางทิศเดียวกันหน้าที่หรือแม้แต่ความรับผิดชอบต่างๆ

ให้เหมาะสมต่อศักยภาพในการทำงานยิ่งโดยเฉพาะในองค์กรที่มีคนที่มีความคิดเห็นที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อดีของการได้โต้แย้งนำองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาศักยภาพในการทำงานในมุมมองของแต่ละคนนำมาคิดให้กระจ่างและเห็นข้อบกพร่องของความคิดนั้นเพื่อนำมาพัฒนาการยืดหยุ่นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าหากมีการเสนอความคิดไปแล้วไม่มีการยืดหยุ่น

หรือแม้แต่จะเป็นการไม่มีความสนับสนุนในความคิดนั้นอาจจะทำให้ในครั้งต่อไปไม่สามารถเสนอความคิดใดๆส่วนข้อเสียนั่นคือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอาจจะทำให้กระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงหากไม่มีการกำหนดเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในการโต้เถียงก็จะทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาองค์กรได้องค์กรที่มีการจัดสรรที่ดีจะทำให้มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นศักยภาพในการทำงานหรืองานขององค์กรนั้นๆให้ดีขึ้นได้อย่างไรก็ตามในองค์กรแต่ละองค์กรจำเป็นต้องมีโครงการต่างๆเพื่อจัดสรรแนวคิดเพื่อนำมาเสนออยู่ตลอดเวลาเพราะไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถพัฒนาองค์กรได้

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   Sexy Gaming

การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณรายได้

ทำไมความล่าช้าในสภาเรื่องการอนุมัติงบประมาณจึงมีความสำคัญกับทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นในส่วนภาครัฐหรือภาคเอกชนนั่นเป็นเพราะว่าในงบประมาณต่างๆที่ถูกจัดสรรมาให้ใช้ในแต่ละความต้องการมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันในส่วนของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นงบที่จ่ายประจำปีประจำเดือนมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะนั่นหมายถึงการถูกล็อคเงินไว้แล้วในค่าใช้จ่ายต่างๆไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าเงินเหล่านี้

ได้หรือแม้แต่การทำงานที่มีการวางแผนจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณเหล่านี้หากขาดซึ่งเงินที่ใช้จ่ายจะทำให้มีความล่าช้าต่างๆเกิดขึ้นส่งผลกระทบให้หน่วยงานต่างๆมีความไม่สะดวกในการทำงานและรวมไปถึงเงินเดือนที่ใช้จ่ายข้าราชการที่ทำงานให้กับทางภาครัฐหรือแม้แต่จะเป็นผู้รับเหมาที่มีการก่อสร้างตึกอาคารถนนต่างๆ

จะต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรานี้หากมีความสะดุดจะทำให้ทางภาคเอกชนมีปัญหาตามไปด้วยเรื่องเงินเพราะบางครั้งในการทำงานอาจจะต้องมีการกู้ยืมเงินมาลงทุนและเสียดอกเบี้ยให้กับทางธนาคารเมื่อเงินตกหล่นธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในส่วนนี้ด้วยทางผู้รับเหมาจึงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนี่คือความสำคัญเป็นอย่างมากของการอนุมัติงบประมาณลงมาจากการตั้งเบิกล่วงหน้า

และในปัจจุบันยังมีทีท่าว่าในสภายังไม่สามารถปล่อยงบออกมาได้เนื่องด้วยข่าวต่างๆรวมถึงการเสียบบัตรแทนกันของผู้แทน สส หลายคนจึงทำให้เกิดปัญหาและความวุ่นวายตามมาเป็นอย่างมากในส่วนภาคเอกชนที่มีการทำงานดำเนินกิจกรรมทางการก่อสร้างไปแล้วจำเป็นต้องใช้เงินในการเบิกจ่ายเป็นช่วงหากสะดวกจึงทำให้งานไม่เป็นผลสำเร็จหรือที่ร้ายที่สุดคือผู้รับเหมาทำการหักสัญญานั่นแปลว่าจะไม่มีการดำเนินกิจการหรือทำงานต่อเนื่อง

ในส่วนนี้เป็นผลร้ายกับทางภาครัฐต่างๆที่ว่าจ้างงานผู้รับเหมาอาจจะยอมเสียเงินค่าประกันทิ้งงานหรือบางครั้งอาจจะทำให้ผู้รับเหมาถึงขั้นมีปัญหาในการจ่ายเงินให้กับลูกน้องเพราะในส่วนนี้ต้องใช้เงินบางครั้งมีการเบิกจ่ายทุกๆครึ่งเดือนหรือ 1 เดือนทางนี้ยังคงมีการติดตามสถานะการของสภาจนกว่าจะมีการอนุมัติลงมาก็คงจะต้องรอการเบิกจ่ายอีกหลายงาน 

ทั้งนี้ทางภาครัฐมีการแก้ไขปัญหาโดยการ ใช้เงินสะสมของหน่วยงานต่างๆเพื่อออกมาจ่ายหล่อเลี้ยงการทำงานต่างๆไปก่อนในช่วงที่ยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนการทำงานเพื่อให้อัตราจ้างของทางหน่วยงานนั้นๆสามารถดำเนินงานต่อไปได้โดยไม่มีการสะดุดต่างๆ

จากปัญหาเรื่องเงินการเบิกจ่ายซึ่งเป็นที่รู้กันว่าโดยปกติแล้วในการทำงานให้กับภาครัฐจะมีการเบิกจ่ายเงินช้าซึ่งครั้งนี้ปัญหาความวุ่นวายในสภาทำให้มีการยืดระยะเวลาออกไปอีกถึง 3-4 เดือนผลกระทบที่ตามมาก็คือเงินไม่ถูกกระจายรายได้ให้กับภาคครัวเรือน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   UFABET เว็บตรง

การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาลูกค้า 

ทำไมร้านค้าต่างๆจึงจำเป็นต้องพึ่งทรัพยากรหรือว่าข้อมูลต่างๆเพื่อวิเคราะห์ว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใครและมีความต้องการในสินค้าด้านใดบ้างนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจการทำธุรกิจในปัจจุบันมีความรวดเร็วเป็นอย่างมาก

ไม่ว่าจะเป็นเช่นหรือทิศทางของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่สามารถเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนความสนใจไปได้อย่างรวดเร็วเพียงข้ามคืนก็สามารถทำให้ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดดหรือทำให้บางธุรกิจจบตัวหรือต้องปิดตัวลงเลยก็ว่าได้เพราะในทุกวันนี้เครนออนไลน์ถือว่าเป็นสิ่งที่มาแรงมากหากใครตามทันก็จะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์กลุ่มตลาดว่าจะสามารถขยายตลาดได้อย่างไร

และก็กลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครบ้างมีความต้องการในการซื้อสินค้าใดบ้างในปัจจุบันทั้งนี้หากใครมีความสามารถทางด้านนี้ทางด้านการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆต้องการพึ่งพาระบบต่างๆในปัจจุบันเริ่มไม่สามารถใช้ได้แล้วเพราะข้อมูลต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเก็บข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจ

หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กจำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางของธุรกิจอย่างรวดเร็วหรือบางทีการเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ต้องมีการวางแผนเป็นระยะเวลานานการที่คุณมีข้อมูลของคุณลูกค้าเป็นจำนวนมากๆและน่าเชื่อถือนั้นจึงทำให้คุณสามารถวางแผนระยะยาวได้ในปัจจุบันการวางแผนไม่สามารถวางแผนระยะยาวเป็นปีได้อีกแล้ว

เพราะเมื่อก่อนมีแต่การคาดเดาหรือคาดคะเนเท่านั้นจากการเก็บข้อมูลต่างๆในปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นเริ่มเปลี่ยนไปแล้วการเก็บข้อมูลถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากในปัจจุบันว่าคุณลูกค้าต้องการอะไรและเราจะเข้าถึงลูกค้าเหล่านั้นได้อย่างไรอย่างไรก็ตามหากใครมีข้อมูลหรือว่า Data เกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าถือว่าได้เปรียบมากในการทำธุรกิจในปัจจุบันเพราะว่าต้องมีการพึ่งพาอาศัยณจุดนี้

เพื่อเป็นการวางแผนของธุรกิจให้เติบโตได้อย่างทุกทิศทุกทางเพราะถ้าหากเดินทางผิดหรือเป็นการวางแผนผิดอาจจะทำให้ธุรกิจของคุณจบไม่สวยหรือว่าล้มเหลวเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ดีในปัจจุบันมี platform ที่เกิดขึ้นมากมายเพื่อช่วยในการรับส่งข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆว่าจะใช้ไปในที่ทางไหนบ้างและจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการขยายตลาดได้อย่างไร

หากคุณกำลังศึกษาในปัจจุบันก็มีเปิดให้เรียนรู้ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นในระบบออนไลน์ที่ไม่เสียตังค์หรือการลงคอร์สที่มีการเปิดสอนอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่กำลังมาแรงและเป็นเทรนที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   ufabet

การปรับตัวของสังคมไร้เงินสด 

ประเทศไทยในหลายปีนี้ต้องยอมรับว่ามีความต้องการในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของผู้คนมากไม่ว่าจะเป็นการดำรงอยู่ของชีวิตการใช้สิ่งของต่างๆเพื่อนำมาประกอบกิจวัตรประจําวันแต่งหน้าที่หลายๆฝ่ายพยายามปรับเปลี่ยนให้ประเทศไทยหรือแม้แต่ประชากรในประเทศไทยมีการปรับใช้ให้เหมือนประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการใช้อย่างแพร่หลายก็คือสังคมไร้เงินสด

สังคมไร้เงินสดก็คือสังคมที่ใช้แต่เงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เท่านั้นไม่มีใครที่ใช้เงินสดหรือพกเงินสดเป็นจำนวนมากไปซื้อของแล้วในปัจจุบันในประเทศจีนมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นระยะเวลาหลายปีโดยผู้นำของประเทศได้มีการสนับสนุนธุรกิจต่างๆเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือแม้แต่จะเป็นขนาดใหญ่ที่ผักดันให้เกิดโครงการนี้ขึ้น

และในปัจจุบันก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วเพราะว่าลักษณะนี้ประเทศจีนไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวที่แลกเงินหยวนหรือสกุลเงินของประเทศจีนและคุณได้ไปเที่ยวในประเทศจีนในปัจจุบันคุณไม่สามารถใช้เงินสดเรานั้นได้ในการซื้อของต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบงค์ใหญ่ขนาดไหนหรือจะเป็นแบงค์เล็กพ่อค้าแม่ค้าต่างๆไม่สามารถที่จะถอนเงินให้ได้นั่นเป็นเพราะว่าประเทศจีนมีการเลิกใช้เงินสดไปแล้วหลายปีมานี้

โดยเฉพาะการผลักดันจากอาลีบาบาที่ให้มีการโอนเงินรับซื้อรับจ่ายใน Software Application ที่มีชื่อว่าอันนั้นเองมีการใช้อย่างแพร่หลายและเข้าถึงแม้ว่าจะเป็นชนชั้นระดับกลางระดับล่างหรือแม้แต่จะเป็นระดับบนก็มีการใช้ระบบการจ่ายเงินของอาลีเพย์ทั้งนั้นประเทศจีนณปัจจุบันจึงถือว่าได้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าสังคมไร้เงินสดของแท้ประเทศไทย

จึงมีการผลักดันให้มีการสนับสนุนการใช้เงินต่างๆให้น้อยลงและนำเงินเข้าสู่ระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นมีการผลักดันจากทางธนาคารต่างๆมีการสร้าง QR Code เพื่อไปแจกร้านค้าต่างๆให้ความรู้หรือแม้แต่จะเป็นการทราบโปรโมชั่นและไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆในการใช้เงินนี่จึงอาจจะเป็นสิ่งที่ในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นจริงและก็คือสังคมไร้เงินสดในประเทศไทย

ต่อไปหากมีการซื้อการจ่ายไม่สามารถใช้เงินสดได้อีกต่อไปจะเปลี่ยนเป็นระบบการโอนเงินผ่าน Application  เพียงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายเล็กหรือรายใหญ่อาจจะต้องปรับตัวในอนาคตเพื่อให้ทันต่อระบบที่กำลังจะเข้าถึง ปรับตัวไม่ทันผู้ใช้ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นผู้ขายเองอาจจะทำให้หาคนที่ซื้อของได้ยาก

หรือแม้แต่จะเป็นถ้าหากจะเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจค้าขายต่อไปหากไม่มีการใช้เงินสดและยังไม่สามารถปรับตัวได้ก็อาจจะไม่มีลูกค้าที่เข้ามาซื้อจับจ่ายใช้สอยในร้านอีกต่อไปเพราะยิ่งในปัจจุบันมีการซื้อขายออนไลน์กันมากยิ่งขึ้นจึงทำให้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้องมีการปรับตัว 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   Ufa168 ฝาก

การเติบโตของ Grab food 

แก็ปไบค์หรือจะเป็นการให้บริการของบริษัทแก๊สที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมี platform ต่างๆเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานมากกว่าหลายสิบล้านคนนี้คือทำให้บริษัทเหล่านี้มีความแข็งแรงมากในตลาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วในการส่งของหรือแม้แต่จะเป็นความตรงต่อเวลาโปรโมชั่นต่างๆก็มาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการโปรโมทศึกษาค้นคว้าและวิจัยนำนวัตกรรมใหม่

เข้ามาเสริมความแข็งแรงให้กับบริษัทตัวเองใช้ influencer ต่างๆเพื่อเข้าถึงผู้คนได้ง่ายสิ่งเหล่านี้คือความแข็งแกร่งของบริษัทแก๊สและในปัจจุบันก็มีการแพร่กระจายของบริการนี้ไปสู่ต่างจังหวัดมีผู้ใช้งานมากมายรวมถึงผู้ที่ต้องการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์หรือผู้ให้บริการนั่นเอง

หากคุณมีความรู้ความสามารถหรือแม้แต่จะเป็นศักยภาพในการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆให้คล่องแคล่วเรียนรู้เส้นทางต่างๆที่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้ตรงต่อเวลาบัวกับการรู้จักร้านค้าต่างๆก็จะสามารถทำให้คุณหารายได้ให้กับตัวเองมีคนเคยออกมาบอกว่ามีการขับแก้ปฟู้ดเพียงแค่ 7 วันก็สามารถหารายได้ให้กับตัวเองได้ถึง 20,000หรือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเพราะในปัจจุบันการ

นักศึกษาที่จบใหม่จากมหาลัยหรือว่าจะเป็นนักศึกษาที่มีวุฒิปตรีมีการทำงานได้อัตราการค่าจ้างโดยประมาณก็คือ 15,000 บาท – 18,000 บาท นี่จะทำให้มีอาการเหล่านี้หรือการเป็นผู้สมัครการให้บริการเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะการทำรายได้เหล่านี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆค่ะคุณมีความรู้ความสามารถในการใช้แบบฟอร์มและช่องทางต่างๆ

ในการใช้งานสะดวกสบายของผู้ใช้งานในปัจจุบันก็มีความต้องการทางด้านการซื้อของเป็นจำนวนมากการกระจายธุรกิจต่างๆเหล่านี้ไปยังต่างจังหวัดหรือเรียกว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆสำหรับคนต่างจังหวัดที่มีการใช้งานบริการเหล่านี้แต่ในปัจจุบันก็เริ่มมีการแพร่ขยายอย่างมากและธุรกิจเหล่านี้ก็เป็นที่นิยมสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาจึงใช้บริการเหล่านี้เพื่อเสริมสร้างความสะดวกสบายให้กับตัวเองจึงทำให้บริษัท Grab Bike หรือ Grab Food เองมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ

ทำให้เขาได้เก็บข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งานรวมถึงสามารถขยายชื่อต่างๆไปยังผู้ใช้งานหรือแม้แต่จะเป็นผู้ให้บริการเองที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะสามารถหาเงินได้โดยง่ายเพียงคุณมีความรู้ความสามารถในการทำงาน แล้วยิ่งในสถานที่ใกล้ๆหรือแม้แต่จะเป็นร้านอาหารใกล้ๆที่มีความนิยมอย่างมากของคนที่ชอบทานอาหารแต่ไม่มีความสะดวกในการไปซื้อของเหล่านั้น

ก็จะต้องใช้บริการการขนส่งของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเหล่านี้จึงทำให้มีการเติบโตของบริษัท Grab Food ขึ้นเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และจำนวนร้านค้าที่ใช้บริการหรือเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็เติบโตขึ้นไปพร้อมกัน 

 

ขอขอบคุณ      ีดฟิำะ     ที่ให้การสนับสนุน

การขยายธุรกิจโดยเพิ่ม platform ต่างๆ

ณปัจจุบันไม่ว่าใครก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ไหมว่าธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็สามารถเป็นธุรกิจของตัวเองได้หรือแม้แต่จะเป็นธุรกิจที่ทำร่วมกับครอบครัวนั่นเป็นเพราะว่าณปัจจุบันสามารถสร้างธุรกิจได้โดยง่ายส่วนใหญ่ลงทุนน้อยจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กสามารถลงทุนได้ในระบบออนไลน์การทำเว็บไซต์ขึ้นมาสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองนำสินค้าต่างๆ

ที่มีความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญต่างๆหรือแม้แต่ความสามารถในการค้นหาสินค้ามาลงในเว็บไซต์ของตัวเองสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าได้นี่ก็สามารถสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองได้แล้วนะปัจจุบันก็มีคนมากมายที่สามารถตั้งกิจการเป็นของตัวเองเริ่มต้นจากธุรกิจออนไลน์ขนาดเล็กจนไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ได้

เริ่มจากธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวคนเดียวไปศึกษาสินค้าต่างๆความสนใจต่างๆในสินค้าเหล่านั้นหรือแม้แต่จะเป็นสร้างสินค้าขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นเสื้อบางคนสร้างธุรกิจจากเสื้อมัดย้อมทำธุรกิจเป็นของตัวเองนำมาขายในโลกออนไลน์ในเว็บไซต์ต่างๆอย่างไรก็ตามในบางครั้งธุรกิจของคุณอาจจะถึงจุดที่ไม่สามารถขยายตัวได้แล้ว

แต่อย่างไรก็ตามยังมีช่องทางต่างๆในการสามารถที่ทำให้ธุรกิจของคุณขยายไปได้และเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของตัวเองผลักดันสินค้าของคุณไปสู่ลูกค้าได้โดยตรง  platformปัจจุบันเกิดขึ้นมากมาย ในปัจจุบันสามารถทำให้คุณขยายธุรกิจของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ในส่วนนี้ก็สามารถซื้อโฆษณาของตัวเองได้

โดยการโฆษณาสินค้าตัวเองนำรูปนำสินค้าต่างๆลงในเพจและซื้อโฆษณาจากทาง Facebook และ Instagram ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงแล้วยังมีแพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้คนเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นขายดี shopee Lazada เหล้านี้เป็นแบบฟอร์มที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางที่สามารถนำสินค้าเหล่านั้นนำมาลงขายในเว็บได้

และขยายการตลาดฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าอันหลากหลายซึ่งในปัจจุบันก็สามารถเปรียบเทียบราคากันได้เพราะว่ามีตัวช่วยมากมายในการซื้อสินค้าว่าสินค้าที่เราซื้อมีราคาเท่าไหร่และสามารถหาได้ถูกกว่านี้หรือเปล่าคุณภาพต่างกันไหมหรือคุณสมบัติที่เหมือนและต่างกันนำมาเปรียบเทียบดูว่าควรจะซื้อสินค้าไหน

ก็ตามจึงทำให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจต้องคิดกลยุทธ์ต่างๆมาเพื่อตอบสนองลูกค้าอย่างไรก็ตามแบบฟอร์มเหล่านี้เป็นตัวช่วยชั้นดีให้ธุรกิจของคุณขยายได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยการสามารถที่ควรกำหนดกลุ่มลูกค้าของตัวเองได้ว่าคุณจะต้องการขายของให้คนกลุ่มไหนและต้องการสินค้าตัวไหนเข้าถึงกลุ่มลูกค้านานๆอย่างไรก็ตามหากคุณใช้แพลตฟอร์มให้เกิดประโยชน์จะทำให้ธุรกิจของคุณขยายอย่างรวดเร็ว 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เล่นบาคาร่ายังไงให้ได้เงิน

อาชีพตรงแต่ไม่ได้เงิน

ชาวบ้านสุดงง  ลงทะเบียนเยียวยา 5,000 บาทโครงการเราไม่ทิ้งกันแต่กลับถูกปฏิเสธบอกว่าเป็นเกษตรกร

             กำลังเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกันที่รัฐบาลออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่บริษัทต้องปิดงานรวมถึงกิจการร้านค้าต่างๆต้องถูกกิจการลงไปซึ่งมีประชาชนสนใจเป็นจำนวนมากพากันลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันหลายล้านคนแต่ส่วนใหญ่ประชาชนมักจะได้รับข้อความปฏิเสธการให้เงินโดยอ้างว่าระบบ AI ที่มีการคัดกรองอย่างดีนั้นมีการตรวจสอบพบว่าบางคนเป็นนักศึกษา   

ที่มีการคัดกรองอย่างดีนั้นมีการตรวจสอบพบว่าบางคนเป็นนักศึกษาบางคน เป็นเกษตรกร  ซึ่งแต่ละคนที่ได้รับข้อความปฏิเสธนั้นต่างก็ออกมาโพสต์ข้อมูลผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยไม่พอใจระบบการคัดกรองของรัฐบาลที่บอกว่ามาจากโปรแกรม Ai ซึ่งมีความแม่นยำเป็นอย่างมากซึ่งหลายคนถูกปฏิเสธทั้งที่ไม่ใช่เกษตรกรหรือแม้แต่นักเรียนตามที่ระบบ AI ระบุเอาไว้

โดยมี  ตัวอย่างของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและถูกระบุว่าไม่เข้าข่ายเช่นมีผู้ชายคนหนึ่งมีอาชีพขายของตามตลาดนัดได้มีการลงทะเบียนเพื่อต้องการเงินเยียวยา 5,000 บาทแต่เมื่อรอจนได้รับข้อความตอบกลับมากับถูกปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าชายคนดังกล่าวเป็นเกษตรกรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แถมยังแนะนำให้ไปทำการกู้กยศ  โดยชายคนดังกล่าวได้มีการระบุใน Facebook ว่าตนเอง

ไม่มีที่นาไม่มีไร่ไม่มีสวนแต่กลับระบุว่าเป็นเกษตรกรซึ่งถือว่าการคัดกรองระบบ AI นั้นไม่มีประสิทธิภาพ   แล้วยังมีหญิงสาวอีกคนนึงที่ทำอาชีพเป็นไกด์ดูแลนักท่องเที่ยวซึ่งเธอเป็นไกด์มากกว่า 10 ปีแล้วแต่ก่อนหน้านั้นโดยไม่มีการลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีที่มหาลัยรามคำแหงเพื่อจะเอาเป็นใบที่ 3 ในเมื่อเธอทำการลงทะเบียน

เพื่อจะขอรับเงินเยียวยามาใช้ก็กลับถูกปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเธอเป็นนักศึกษาทั้งที่อายุของเธอก็ 40 กว่าปีแล้วซึ่งหลายคนที่ถูกปฏิเสธมักได้รับการปฏิเสธที่ไม่ตรงกับข้อมูลที่กรอกไว้เพราะหลายคนได้มีการกรอกอาชีพไว้ว่าเป็นการค้าขายรวมถึงเป็นไกด์แต่ก็ยังถูกปฏิเสธโดยระบบคัดกรองของ AI ซึ่งรัฐบาลออกมาประกาศว่าเป็นระบบคัดกรองที่ได้รับความแม่นยำมากที่สุด

แต่ในขณะเดียวกันบางคนที่ได้รับเงิน 5,000 บาทกับไม่เหมาะสมที่จะได้เงินก้อนนั้นเนื่องจากหลายคนที่ได้เงินไปมีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและมีเงินในบัญชีพอที่จะหาเลี้ยงตนเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเงิน 5000 จากทางรัฐบาลเลยคงต้องรอดูว่าเสียงจากกลุ่มประชาชนที่มีการร้องเรียนผ่านทางสื่อเกี่ยวกับการคัดกรองที่ไม่เป็นธรรมจะส่งถึงหน้าบ้านหรือไม่และจะได้รับการแก้ไขได้หรือไม่ 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ufabet auto

ประชาชนชาวไทยไม่เชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาล

มหันตภัยร้ายที่ทำให้คนทั้งประเทศและคนทั้งโลกไม่มีความสุข ในการใช้ชีวิตประจำวันกันเลย เพราะต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน จึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดไข้ไวรัสนี้ได้ และเมื่อโลกเกิดความปั่นป่วนและตื่นตระหนกต่อเนื่อง จึงทำให้ไม่เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก และสะท้อนไปถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่แย่ลงทุกวัน

ส่วนประเทศไทยนั้น นอกจากจะดำรงชีวิตในแต่ละวันอย่างลำบากแล้ว ยังมีประชาชนส่วนมากที่เริ่มไม่เชื่อมั่นในการรับมือการแก้ปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้ไวรัสได้เลย เริ่มต้นจากความประมาทของรัฐบาลและตั้งรับค่อนข้างช้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งที่ควรจะตื่นตัวให้เร็วกว่านี้ หากเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่เค้าทำกันก่อนหน้านี้ทันที

ในช่วยที่ยังควบคุมกันได้ ซึ่งตลอดระยะเวลา สองถึงสามสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น การบริหารการจัดการต่างๆ ในเรื่องอุปกรณ์ป้องกัน ทั้งหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ ก็มีปัญหาเรื่องกักตุนกันตั้งแต่ในคนของพรรครัฐบาลเอง และหลังจากจับได้ว่ามีการกักตุน ก็ยังคงปากแข็งว่าเอาอยู่ และอุปกรณ์การป้องกันต่างๆ ยังคงเพียงพอต่อประชากรคนไทย ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของแพทย์และพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆ

ที่เป็นหน้าด่านรับผู้ป่วยและคอยรักษา ก็ไม่มีหน้ากากอนามัยเพียงพอให้กับคนเหล่านี้ รวมไปถึงมาตรการที่ระงับให้คนอยู่บ้านเพื่อไม่ให้คนเดินทางและป้องกันการแพร่ระบาด ทั้งในส่วนของบริษัทฯ ห้างร้าน และจุดสถานที่สำคัญต่างๆ ที่ต้องมีการปิดลงเป็นการชั่วคราว รวมไปถึงการให้ข้อมูลที่สับสนของฝ่ายรัฐบาลที่อีกหน่วยงานพูดอย่าง

แต่อีกหน่วยงานพูดอีกแบบ นั่นจึงเป็นเหตุให้ประชาชนเริ่มอดทนไม่ไหว และมีการโจมตีทางด้านสื่อโซเชียลอย่างรุนแรง  โดยต้องบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ทำงานระบบโลเลมาตลอด อีกทั้งที่สำคัญไปกว่านั้น ในเวลานี้ยังคงไม่ได้มีแผนเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่จะตามมา ไม่ว่าจะเป็นแผนรับรองคนตกงาน เช่นเดียวกับการที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน

ทำให้ประชาชนเริ่มวิตกกังวลว่าสถานการณ์มันจะเลวร้ายไปอีกแค่ไหน ในยามวิกฤตินี้ประชาชนก็หวังจะพึ่งพารัฐบาลเป็นที่ตั้ง แต่ผลที่ได้รับกลับมาคือความสับสน ประชาชนต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก และไม่รู้ว่าหลังวิกฤติปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสจบลงไป ปัญหาที่จะตามมาคือ รัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้มั้ย หรือจะหน้าด้านอยู่ต่อกันอีก

 

ได้รับการสนับสนุนเรื่องราวโดย  gclub online ผ่านเว็บ

ชีวิตพอเพียง กับยุคโควิด19

ผ่านไปแล้วสามเดือนกว่าๆ กับการแพร่ระบาดของไข้ไวรัสโควิด19 ที่นับเป็นความรุนแรงครั้งใหญ่ต่อโลกใบนี้ จากจุดเริ่มต้นที่เมืองอู่ฮั่น เมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งของประเทศจีนเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะลุกลามและแพร่กระจายไปทั่วโลก จนบัดนี้ไข้ไวรัสตัวนี้ได้คร่าชีวิตผู้คนไปบนโลกใบนี้ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นราย

และยังมียอดผู้ติดเชื้ออีกเป็นจำนวนมากกว่า หนึ่งแสนราย และจากผลกระทบครั้งนี้ยังส่งผลต่อเนื่องไปยังเศรษฐกิจโลก ที่ล้มครืนเป็นโดมิโน จนทำให้แต่ละประเทศเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และต้องมีมาตรการออกมาช่วยเหลือกันยกใหญ่ รวมถึงมาตรการที่ต้องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตัวนี้ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย

เมื่อช่วยที่ไข้ตัวนี้เริ่มระบาดออกมาใหม่ๆ ทางรัฐบาลไทยได้มั่นอกมั่นใจมากว่าจะเอาอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ แต่สุดท้ายก็ได้แค่พูด เพราะทุกอย่างเหมือนสายเกินแก้ การแพร่ระบาดในเมืองไทยยังคงลุกลามอยู่เรื่อยๆ และมาตรการที่ออกมาที่ละอย่างสองอย่าง ไม่สามารถตอบโจทย์กับความปลอดภัยหรือความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด

เราคงไปต้องไปพูดถึงเรื่องของหน้ากากหาย ที่ทุกวันนี้ยังไม่สามารถจับตัวได้ แต่สิ่งที่สะท้อนออกมาจนตอนนี้ มันคือวิกฤติ ที่คนไทยทั้งประเทศต้องรู้จักปรับตัวเองให้รอด เพราะหากจะมัวหวังพึ่งรัฐบาลไทย คงพูดได้คำเดียวว่า รอวันตาย เพราะมุมมองหรือวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหานั้น ทุกอย่างชัดเจนออกมาแล้วว่า ไม่ใช่ความคิดผู้นำ

แต่เป็นความคิดที่ถูกครอบงำด้วยอำนาจของคนมักใหญ่ใฝ่สูง เราคงต้องปรับตัวให้อยู่รอดด้วยการยึดหลักคำสอน ของพ่อหลวง รัชกาลที่เก้าที่เคยมีพระราชดำรัสให้คนไทยทุกคนใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ท่านคงรู้อนาคตเป็นแน่ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับประชาชนคนไทย ท่านจึงสอนให้เราเตรียมตัวที่จะใช้ชีวิตแบบพอเพียง แน่นอนว่าหากสถานการณ์คลี่คลายจากการแพร่ระบายของไข้ไวรัสตัวนี้แล้วนั้น ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่

แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่จบลง ประเทศไทยคงต้องมีการฟื้นฟูกันยกใหญ่ ซึ่งปัญหาอันดับแรกคงเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ที่ทุกวันนี้จากมาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาลออกมา ได้ทำให้คนไทยเป็นล้านคน ต้องตกงาน เจ้าของธุรกิจหลายธุรกิจต้องปิดตัวลง เชื่อเหลือเกินว่าประเทศไทยคงต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามเดือนซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่น้อยไปไหม

ในการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตกลับมาดีเหมือนเดิม คนไทยที่ตกงานจะกลับมามีงานทำหรือไม่ และเจ้าของธุรกิจจะกลับมาได้อีกครั้งหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ หากเราเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง น่าจะเป็นทางรอดที่ดีที่สุดในยุคนี้

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   เซ็กซี่ บาคาร่า ทดลองเล่น

ผิดเวลาที่จะปลุกกระแส

หลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ของอดีตผู้นำของพรรคอนาคตใหม่ ที่ใช้ช่วงเวลาที่ผิดในการมุ่งล้มรัฐบาล และหมกหมุ่นกับการแก้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเวลานี้ประชาชนหลายส่วนเห็นว่าควรจะเป็นเวลาที่คนไทยทุกคนต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน ซึ่งจากความเคลื่อนไหวล่าสุดของอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นี้ อาจทำให้ฐานคะแนนเสียงของประชาชนลดลง เพราะใช้กลยุทธ์ในการโจมตีเพื่อโค่นล้มรัฐบาลนี้ผิดเวลา

และไม่ดูตาม้า ตาเรือ เอาซะเลย ซึ่งจากการที่ อดีตผู้นำพรรคคนนี้ ได้มีการไลฟ์สด ถึงการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาด้านวิกฤตของปัญหาการแพร่ระบาดของไข้ไวรัสโควิด 19 นี้ รวมถึงการพูดถืงระบบการฟื้นฟูของประเทศหลังจากสถานการณ์วิกฤตไข้ไวรัสโควิดนี้คลี่คลายลง ซึ่งจากการนำเสนอแผนงานและแผนการกอบกู้และแก้ปัญหาต่างๆของประเทศนั้น ทำให้มีคนเข้าไปชมไลฟ์สดของอดีตผู้นำพรรคนี้ เป็นล้านคน ซึ่งการนำเสนอนั้น โดยความเห็นของนักวิชาการต่างๆของเมืองไทย

ต่างเห็นด้วยและยกย่องในวิสัยทัศน์ ของอดีตผู้นำพรรคคนนี้ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการตัดสินใจของผู้นำรัฐบาลคนปัจจุบัน ช่างเห็นความแตกต่างและความคิดที่เหลื่อมล้ำกันอย่างสิ้นเชิง ถ้าเรียกว่ามวย ผู้นำรัฐบาลคนปัจจุบันคงต้องโดนต่อยน๊อคและแพ้ทางสู้ ในการแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ของบ้านเมืองแบบเด็ดขาด แต่จุดหนึ่งและจุดสุดท้ายที่ก่อนจะมีการจบไลฟ์ของอดีตผู้นำพรรคอนาคตใหม่คนนี้

กับเหมือนเป็นการก้าวเท้าบนสังเวียน และลื่นล้มให้กรรมการนับซะอย่างนั้น เพราะประโยคสุดท้ายที่อดีตผู้นำพรรคคนนี้ได้พูดไว้ คือการปลุกระดมคนบนโลกโซเชียลให้มีการขับไล่ผู้นำรัฐบาลให้ออกไปในเวลานี้ ซึ่งนักวิชาการหลายท่านต่างพูดกันคำเดียวว่า พลาด พลาดที่ไปเปิดช่องโหว่และเล่นกับความรู้สึกของประชาชนที่เป็นฐานคะแนนเสียงของตัวเอง

เล่นกับความรู้สึกของประชาชนที่อยู่ในภาวะวิกฤตที่ยังไงก็ยังต้องการผู้นำที่ฝากชีวิตและความหวังไว้ แม้ต่อให้ผู้นำคนนั้นจะมีเซลล์สมองแค่ แปดหมื่นสี่พันเซลล์ ก็เถอะ อย่างไรประชาชนก็ยังคงต้องการ ซึ่งหากถ้าอดีตผู้นำพรรคอนาคตใหม่ จบการไลฟ์แบบสวยๆ ด้วยการโชว์วิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหา

และจบแบบนั้นหล่ะก็ หรือรอเวลาอีกสักหน่อย เวลาที่ให้สถานการณ์ที่ผู้นำรัฐบาลไม่มีความสามารถจะแก้ไขได้ เชื่อเหลือเกินว่า รัฐบาลชุดนี้ก็จะไม่ได้ด้วยตัวของพวกเค้าเอง เพราะหากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลง แรงขับเคลื่อนสนับสนุนของประชาชนก็จะออกมาเรียกร้องขับไล่รัฐบาลชุดนี้เอง เพราะพวกเค้าต่างเล็งเห็นแล้วว่า รัฐบาลชุดนี้ไม่มีความสามารถพอที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลไปได้

และไม่สามารถแก้ปัญหาหรือดูแลประชาชนได้เลย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   สมัครบาคาร่า เว็บไหนดี